Aktualności

2019-02-04

Zaproszenie do składania ofert


Kategoria: Ogólne
Napisał: agnieszka.plaskota

Zaproszenie do składania ofert 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 29 w Skarżysku -Kamiennej zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego.”

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Kosztorys ofertowy szczegółowy . Książka przedmiarów wraz z projektem umowy do pobrania w siedzibie  zarządcy:
    Celsium serwis przy ul. Piłsudskiego 30 w Skarżysku -Kamiennej.
  2. Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące)
  3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o niezaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące).
  4. Opłaconą polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  5. Określenie terminu   rozpoczęcia i zakończenia robót (realizacja w 2019r.)
  6. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.

Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru oferenta.

Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia wyboru ofert bez dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów i bez podania przyczyny.

Termin składania ofert: do dnia  20 lutego 2019r. do godz. 15:00

Miejsce składania ofert: „Celsium serwis Sp. z o.o. Biuro Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Piłsudskiego 30 w Skarżysku -Kamiennej.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 29  w Skarżysku -Kamiennej”.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzieli zarządca nieruchomości  P. Jacek Kawalec tel. 668 631 545.

Celsium serwis Sp. z o.o.
Biuro Zarządzania Nieruchomościami
ul. Piłsudskiego 30
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41/25 28 994
tel. kom: 668 631 545.