Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

§1

STRONY TRANSAKCJI i POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż prowadzona pod adresem www.celsiumserwis.pl jest realizowana przez firmę, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem 0000266091, wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł, posiadająca NIP: 663-180-21-08, REGON 260120872, – zwaną w treści regulaminu “Sprzedawcą”, „Celsium serwis”,
 2. Osoba składająca zamówienie zwana jest w treści regulaminu “Zamawiający”, “Kupujący”:  
  • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej  lub zawodowej.
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na naszych stronach zawierają informację o cenie brutto w złotych polskich.
 1. Wysłanie zamówienia przez stronę www.celsiumserwis.pl oznacza złożenie zamówienia na wybrany asortyment węglowy.
 2. Podczas składania zmówienia wymagane są tylko niezbędne dane potrzebne do jego prawidłowej realizacji (wybór rodzaju podmiotu zamawiającego, imię i nazwisko lub nazwa zamawiającego, adres dostawy lub zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, NIP). Dane te są wykorzystane do sporządzenia dokumentacji przewozowej, księgowej oraz są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą  do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies , udostępnionej pod adresem www.celsiumserwis.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

§3

TRANSAKCJA

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy: Celsium serwis Sp z o.o. z siedzibą w 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 11 Listopada 7, numer telefonu +48 412528980. www.celsiumserwis.pl , celsiumserwis@cesiumserwis.pl

 2. Zamówienia na towar można składać:
  a) przez wypełnienie formularza zamówień na stronie www.celsiumserwis.pl/wegiel/,
  b) telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów prezentowane na stronie www.celsiumserwis.pl/wegiel/,
  c) mailowo wysyłając wiadomość elektroniczną na adres celsiumserwis@celsiumserwis.pl.

 3. Adres dostawy może być zmieniony i edytowany przez Zamawiającego pod warunkiem, że stosunkowo wcześnie powiadomi o tym fakcie mailowo pisząc z adresu podanego w zamówieniu.
 4. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 2 b) i c)., tzn. dokonując zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
 5. W przypadku gdy Zamawiający nie odbiera telefonu w ustalonym dniu realizacji zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie lub przesunąć czas dostawy.
 6. Zamawiający jest informowany na bieżąco o statusie swojego zamówienia poprzez wiadomości telefoniczne, sms lub mailowe w zależności od rodzaju zamówienia.

§4

CENY

 1. Aktualne ceny detaliczne prezentowane są na stronie www.celsiumserwis.pl oraz są dostępne w siedzibie Sprzedawcy w postaci cennika.

 2. Zamówienia realizowane są po cenie z dnia złożenia zamówienia z zastrzeżeniem możliwości zmiany ustalonej ceny towaru np. w sytuacji gdy cena surowca na rynku drastycznie wzrośnie w czasie między złożeniem zamówienia a jego realizacją-tzn. zamówienie zostanie zrealizowanie po cenie z dnia przyjęcia zamówienia pod warunkiem, że różnica w cenie będzie się mieścić w tolerancji +/-2%. W przypadku drastycznych podwyżek cen surowca (pow. 2%) Sprzedawca powiadomi Zamawiającego mailowo lub telefonicznie  o nowej/aktualnej cenie – Zamawiający może przyjąć nową/aktualną cenę lub zrezygnować z realizacji zamówienia,
  w przypadku rezygnacji z zamówienia opłaconego/niezrealizowanego Sprzedawca w terminie 7 dni zwróci Zamawiającemu równowartość dokonanej wpłaty.
 3. Ceny hurtowe ustalane są indywidualnie i zależą od takich czynników jak: częstość odbiorów, wielkości zamówienia oraz indywidualnych preferencji np. sposobu pakowania, układania, dodatkowego zabezpieczania towaru itp.
 4. Za odbiorcę hurtowego  uważa się Kupującego, który dokonuje zakupów w ilościach od 24 ton jednorazowo lub częstych mniejszych zakupów w celu dalszej odsprzedaży.
 5. Ceny detaliczne i hurtowe podlegają negocjacji i mogą w drodze bezpośrednich ustaleń z Kupującym zostać zmienione.

§5 

PŁATNOŚCI

 1. Za zamówienie można zapłacić w następujący sposób:
  a) Gotówką przy odbiorze (odbiór osobisty, wysyłka za pobraniem, transport lokalny do 6 t)
  b) Przelew na konto bankowe Sprzedawcy
 2. W przypadku przedpłat za towar, który ma być odebrany osobiście, wpłaty należy dokonywać w takim czasie aby środki były zaksięgowane na rachunku Sprzedawcy nie później niż 24h przed ustaloną datą wydania towaru. W przypadku spóźnienia płatności Sprzedawca przesunie termin realizacji proporcjonalnie do spóźnienia.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedawcy lub moment wręczenia gotówki Sprzedawcy.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową produktu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz ewentualnymi wcześniej ustalonymi kosztami transportu.
 5. Podczas składania zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest określić jakiego żąda dowodu zakupu [paragon lub faktura VAT].
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dołączyć paragon lub FV do towaru palety lub dosłać FV pocztą na wskazany w zamówieniu przez Zamawiającego adres.
 7. Zamawiający może na własną prośbę otrzymać fakturę proformę.
 8. Dane do wpłat: Celsium serwis Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna numer rachunku : 45 8493 0004 0220 0068 4936 0003.

§6 

DOSTAWA

 1. Czas dostawy/odbioru jest ustalany indywidualnie z każdym Kupującym.
 2. Dostawa towaru może zostać zrealizowana za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych.
 3. Możliwość odbioru osobistego własnym transportem.
 4. Koszty dostawy towaru są ustalane indywidualnie.
 5. W przypadku zdarzeń losowych typu: awarie maszyn i urządzeń, awarie pojazdów,
  nie korzystnej pogody, nagłego zatrzymania wydobycia na kopalni, braku dostaw surowca
  i innych nie planowanych zdarzeń – termin realizacji zamówienia może ulec zmianie (opóźnić się) – Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy a Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od zrezygnowania z zamówienia przez Zamawiającego zwrócić mu ewentualną wpłatę (jeśli była dokonana) zgodnie z jej pierwotną wartością.
 6. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi uszkodzenie transportowe należy przed podpisaniem odbioru towaru zaznaczyć wyraźnie na dokumencie dostawy w jakim stanie towar dotarł lub odmówić odbioru uszkodzonego lub niekompletnego towaru oraz spisać stosowny protokół
  w obecność dostawcy/kierowcy. Kierowca Celsium serwis upoważniony jest do pobierania środków pieniężnych za zamówiony/dostarczony towar.
 7. Kierowca sam ocenia, w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar, nie jest zobowiązany wjeżdżać w ciasne/niewygodne bramy/uliczki/podwórka, może odmówić wjazdu na nie utwardzone tereny/posesje, nie odśnieżone place, nie wnosi towaru do pomieszczeń socjalnych typu: garaż, kotłownia, piwnica itp. Rozładunek odbywa się
  w odległości do 5m od auta.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru od Sprzedawcy
  w ustalonym wcześniej terminie.
 9. Podmiot zwolniony z podatku akcyzowego podczas odbioru towaru zobowiązany jest podpisać dokument dostawy, który jest podstawą do zwolnienia z akcyzy. Brak podpisanego dokumentu dostawy skutkować będzie naliczeniem akcyzy od węgla zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. W przypadku nie odebrania dostarczonego towaru Zamawiający może zostać obciążony przez Sprzedawcę kosztami transportu oraz pieniężną karą umowną w wysokości 25% wartości brutto zamawianego towaru na co Zamawiający się zgadza.

§7 

TOWAR

 1. Towarem jest Węgiel Kamienny.
 2. Może być zapakowany w opakowania foliowe 25kg, polipropylenowe 25 kg, worki typu big bag max 1 tona lub “luźny” w zależności od danego zamówienia.
 3. W przypadku towaru workowanego, węgiel może być ułożony na palecie w ilości 1tony.
 4. Jeden worek węgla = 25kg brutto +/- 0,5 kg (1t=40 opakowań po 25kg) w przypadku węgla mokrego tolerancja wagowa wynosi 1-5% w związku ze spadkiem wagi podczas odparowania wilgoci 
 5. Palety z towarem są zabezpieczone folią “strecz”.
 6. Parametry chemiczne węgla mogą nieznacznie się różnić w zależności od danego sortu
  w związku z naturalnymi wahaniami między sortowymi.
 7. W okresach wzmożonych opadów atmosferycznych może się zdarzyć, że towar (węgiel) będzie mokry, a po jego wyschnięciu waga netto będzie mniejsza 1-5%.

§8

REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłosić na formularzu reklamacyjnym wypełnić i wysłać zeskanowany plik e-mailem na adres celsiumserwis@celsiumserwis.pl lub wydrukować i wysyłać na adres siedziby Sprzedawcy tj. Celsium serwis Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Odpowiedz reklamacyjna zostanie wysłana do osoby składającej reklamację  do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 2. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący możezłożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Kupującego a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości
  w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: celsiumserwis@celsiumserwis.pl lub telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 785 050 416, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
  w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Kupujący powinien przesłać informacje
  o tym fakcie listownie oraz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w tej sprawie.
  W zgłoszeniu należy opisać niezgodność towaru z umową lub określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe udokumentować rzeczoną niezgodność lub wadę.
 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 8. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez handlowca.
 9. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym
  w pkt. 7, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 10. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Organem odpowiedzialnym za zarządzanie procesem reklamacji jest Zarząd Celsium serwis Sp. z o.o. (Sprzedawca).
 12. Podczas postępowania reklamacyjnego towar może zostać poddany badaniu laboratoryjnemu celem stwierdzenia czy posiada wady i na podstawie wyniku badań może zostać podjęta decyzja o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji.
 13. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

§9

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. W e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego Kupujący otrzymuje w postaci załącznika treść regulaminu, który automatycznie stanowi trwały nośnik zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Kupującego przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Kupującego wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.celsiumserwis.pl/regulamin oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. 
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia
  i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Kupującego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 7. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia. 
 9. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument spory Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  a)      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  b)      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  c)       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

  d)      Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  e)      Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

  f)       wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

  g)      powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

  h)      platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

Załączniki Regulaminu do pobrania:

1. Formularz reklamacyjny .

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy .

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy .

4. Polityka Plików Cookies .

5. Polityka prywatności .