Zaproszenie do składania ofert

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Prusa 9 w Skarżysku -Kamiennej zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Prusa 9 w Skarżysku - Kamiennej.”

Kopia projektu wykonawczego do pobrania w siedzibie  zarządcy: Celsium serwis przy ul. Piłsudskiego 30
w Skarżysku -Kamiennej.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące)
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o niezaleganiu z opłacaniem podatków
  (nie starsze niż 3 miesiące).
 3. Opłaconą polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia robót (realizacja w 2020r.)
 5. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.

Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru oferenta.

Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia wyboru ofert
bez dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów i bez podania przyczyny.

Termin składania ofert: do dnia   7 sierpnia 2020r. do godz. 1500

Miejsce składania ofert: „Celsium serwis Sp. z o.o. Biuro Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Piłsudskiego 30
w Skarżysku -Kamiennej.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „montaż instalacji centralnej ciepłej wody
na budynku Prusa 9  w Skarżysku -Kamiennej”.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzieli zarządca nieruchomości  P. Maciej Bigos tel. 604 478 926

Celsium serwis Sp. z o.o.

Biuro Zarządzania Nieruchomościami

ul. Piłsudskiego 30
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41/25 28 994

Inne aktualności

 • 50-LECIE OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY

  2018-10-19 Dział: Bieżące

 • Zaproszenie do składania ofert

  2019-02-04 Dział: Biężące

 • Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

  2019-03-20 Dział: Dofinansowania

 • Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

  2019-03-21 Dział: Przetargi

 • Zmiana w przetargu na zadanie pn. „ Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7”

  2019-03-22 Dział: Przetargi

Menu

Zakres usług