Created with Fabric.js 5.2.4

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu internetowego Celsium serwis Sp z o.o. zwanego dalej „Serwisem”, którego właścicielem jest Celsium serwis Sp. z o.o.
 2. Serwis został przygotowany przez Celsium serwis sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
  ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem 0000266091, wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł, posiadająca NIP: 663- 180-21-08, REGON 260120872, dalej jako „Spółką”.
 3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego dokumentu Polityki prywatności jest osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.
 4. Zgodnie z niniejszym dokumentem, wszelkie zamieszczone w Serwisie nazwy przedsiębiorców oraz nazwy produktów pozostają pod ochroną prawa jako znaki towarowe lub oznaczenia firm i należą do Spółki lub partnerów handlowych Spółki. Zabronione jest ich wykorzystywanie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do dysponowania danym znakiem towarowym lub/i znakiem firmy lub/i zastrzeżoną nazwą handlową.
 5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie oraz
  w Serwisie w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia kogokolwiek o ich treści.
 6. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na to, aby użytkowanie przez niego Serwisu podlegało uregulowaniom Polityki prywatności Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku,
  nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). Spółka dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje, które zostały zamieszczone
  w Serwisie były poprawne i zgodne z stanem faktycznym, z zastrzeżeniem, że Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub/i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. Spółka nie odpowiada również za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć
  z korzystania z Serwisu dla Użytkowników Serwisu, jak i za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechań w oparciu o informacje zawarte w Serwisie.
 2. Serwis zawierać może odnośniki do innych stron internetowych tj. stron www bądź innych środków przekazu takich jak radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna etc., w związku
  z powyższym Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania Polityki prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności
  za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu.
 3. Spółka jest uprawniona do usuwania z Serwisu wszelkich treści, jakie zostaną w nim umieszczone lub za jego pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszym dokumentem, a także treści naruszające interesy Spółki oraz Użytkownika.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, ani za wszelkie informacje pisemne lub/i ustne uzyskane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.

Zasady ochrony danych osobowych

Spółka jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników podczas korzystania z Serwisu. Spółka dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Każda osoba przekazująca Spółce dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych w Serwisie jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
 2. Spółka wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach, w tym poprzez formularz kontaktowy dotyczący zamówienia węgla.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 1. Spółka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Spółka dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  1. zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
  2. zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
  7. z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

Pozyskiwanie danych

 1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Spółka zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
 2. Dane osobowe mogą być pozyskiwane poprzez:
  1. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
  2. kontakt bez pośrednictwa sieci – w Serwisie znajdują się różne numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
  3. podczas korzystania z zasobów Serwisu gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści
   i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników Serwisu. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może
   w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania
   z Serwisu. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies

Prawa użytkownika

 1. Spółka respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  2. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Spółki jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 2. Spółka zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 3. Spółka informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
  1. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  2. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  3. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
 5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany,
  w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Spółka oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba,
że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością,
dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Spółki.

Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo
do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.